ലോകം തുന്നിച്ചേർത്തവരുടെ സായാഹ്നശാല

എന്നെങ്കിലും ചത്തു് സുബർക്കത്തിലെത്തുമ്പോൾ പടച്ചവൻ എന്നോടു ചോദിച്ചു: “നീ അവിടെ എന്തെടുക്കുവായിരുന്നു? നിന്റെ വക എന്തു ചെയ്തു?” ഉത്തരം ...